• تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، مجتمع امپراطور پایتخت، پلاک 7

روغن

بدون روغن کاری چرخ های صنعت ناگهان متوقف می شوند. از روغن برای جلوگیری از سایش ، اصطکاک و انتقال حرارت در تمامی صنایع استفاده می شود. آنها در طیف گسترده ای از تجهیزات و برنامه های کاربردی استفاده می شوند.

انواع روغن

زنجیر حلقه ای

برای جلوگیری از سایش سیم بکسل و عوامل محیطی از روغن سیم بکسل استفاده می گردد…

زنجیر حلقه ای

روغن های صنعتی را می توان به چند صورت دسته بندی کرد…