شگل

قطعه ای است که جهت اتصال بین زنجیر و دیگر قطعات از آن استفاده می شود. شگل ها به دو دسته ی کلی شگل نعلی و شگل یو U تقسیم بندی می شوند.

شگل های نعلی در دو مدل با مهره و ضامن و با پین رزوه شونده تولید می شود.

شگل های U در دو مدل با مهره و ضامن و با پین رزوه شونده تولید می شود.