قلاب

از این قطعه جهت اتصال به بار (جسم) استفاده می شود. قلاب ها بسته به نحوه باربرداری دارای مدل های مختلفی می باشند :

قلاب چشمی ، قلاب اِس پین خور ، قلاب دانه گیر چشمی ، قلاب دانه گیر پین خور ، قلاب هلیکوپتری پین خور ، قلاب هلیکوپتری چشمی ، قلاب اِس ۳۶۰ درجه

قلاب ها در گرید های ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ تولید می شوند.