شگل (Shackle): 

شگل ها قطعاتی نعلی شکل یا U(یو) شگلی هستند که در تجهیزات باربرداری بسیار پرکاربرد هستند.

از شگل ها برای اتصال زنجیرها و سیم بکسل ها یا سایز قطعات باربرداری استفاده می شوند.

شگل های باربرداری در اندازه های و تناز های مختلفی تولید می شود بر روی هر شگل سایز و ظرفیت حمل بار آن حک شده است.

ضریب ایمنی شگل های باربرداری 6:1 می باشد یعنی تا شش برابر نیروی کاری درج شده بر رو ی قطعه را تحمل و بعد از آن شکسته می شود.

بطور مثال اگر بر روی سک شگل باربرداری ظرفیت حمل بار WLL:6.0 Ton حک شده باشد این شگل تا نیروی 36 تن را می تواند تحمل کند.

در نظر داشته باشید با تجهیزات باربرداری فقط در ظرفیت کاری حک شده روی قطعه بارها را حما نمایید.

متداولترین و پرکاربردترین شگل ها به شگل زیر می باشند:

1- شگل نعلی Bow Shackle

2- شگل یو Dee shackle

3- شگل نعلی پیچ و مهره ای Bow Shackle with Screw pin

4- شگل یو پیچ و مهره ای Dee Shackle with Screw pin