زنجیر سنترال

زنجیر سنترال (Central  bucket elevator chain) که بیشتر در صنایع سیمان برای انتقال مواد بصورت عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.

زنجیرهای سنترال تیپ آموند که از لینک ها و باکت هلدرهای فورج بهره می برد بیشترین استفاده را در انتقال مواد در صنایع سیمان ایران دارد.

زنجیرهای سنترال تیپ آموند دارای پین، بوش ،رولر، لینک داخل و لینک خارجی فورج شده ، باکت هلدرهای فورج تشکیل می شود.


انواع زنجیر غلتکی

برای دانلود کاتـالـوگ زنـجـیــر سـنـتـرال کلیک کنید.